Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BODDE TRANSLATIONS

 

Artikel 1 Definities

 1. Bodde Translations: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62381318
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Bodde Translations werkzaamheden gaat verrichten.
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen de opdrachtgever en Bodde Translations ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Bodde Translations deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Bodde Translations uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Bodde Translations voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Bodde Translations niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Bodde Translations het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Bodde Translations heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte van Bodde Translations is vrijblijvend.
 2. Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
 3. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt Bodde Translations het recht om de offerte binnen … werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 4. Bodde Translations is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Bodde Translations verstrekt.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bodde Translations niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is Bodde Translations daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bodde Translations anders aangeeft.
 9. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

 

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst, tussen Bodde Translations en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Bodde Translations.
 2. Bodde Translations is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
 3. Eventuele tekeningen, specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of informatie, waarvan Bodde Translations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bodde Translations verstrekt worden.
 5. Indien Bodde Translations en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens en/of informatie aan Bodde Translations heeft verstrekt.
 6. Indien de in lid 4 bedoelde gegevens en/of informatie niet tijdig aan Bodde Translations verstrekt worden, dan heeft Bodde Translations het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door Bodde Translations uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien voor de levering van bepaalde diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Bodde Translations schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe Bodde Translations een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Bodde Translations zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 4. Bodde Translations heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 5. Bodde Translations kan de overeenkomst in fasen uit voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
 6. Wanneer Bodde Translations en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan Bodde Translations de uitvoering van de werkzaamheden of overeenkomst opschorten totdat Bodde Translations de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Voert Bodde Translations een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Bodde Translations de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
 8. Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt Bodde Translations de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 9. Indien Bodde Translations in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Bodde Translations. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door Bodde Translations betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 6 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Bodde Translations.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bodde Translations een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. Bodde Translations heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Bodde Translations.
 5. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Bodde Translations niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Bodde Translations bij het tot stand komen van de overeenkomst en niet bekend waren, heeft Bodde Translations te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
 6. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Bodde Translations toegerekend kunnen worden, dan zal Bodde Translations geen meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. Bodde Translations is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Bodde Translations na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
 2. Indien Bodde Translations overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Bodde Translations de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft Bodde Translations de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Bodde Translations de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte gegevens en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Bodde Translations en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bodde Translations geleverde diensten daaronder (eventueel) mede begrepen informatie blijven in eigendom van Bodde Translations totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met Bodde Translations is nagekomen.

 

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de betreffende werkzaamheden door Bodde Translations zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever Bodde Translations terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de diensten Bodde Translations schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
 3. Bodde Translations dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 4. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
 5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
 6. Garanties van uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door Bodde Translations verleend.

 

Artikel 11 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Bodde Translations aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bodde Translations kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Bodde Translations kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Bodde Translations het recht vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 7. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Bodde Translations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Bodde Translations ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
  • Oproer;
  • Oorlog of oorlogsgevaar;
  • Mobilisatie;
  • Bedrijfsbezetting;
  • Werkstaking, boycot, blokkade;
  • Natuurramp;
  • (kern)Explosie;
  • Ernstige brand;
  • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
  • Uitval van toevoer van energie;
  • Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
  • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
 3. Onder overmacht verstaat Bodde Translations, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Bodde Translations geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bodde Translations niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen..
 4. Bodde Translations kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Bodde Translations als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Indien Bodde Translations ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen is Bodde Translations gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bodde Translations is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Bodde Translations is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Bodde Translations is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens etc.
 3. Bodde Translations is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door Bodde Translations in acht genomen waren.
 4. Bodde Translations is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde.
 5. De aansprakelijkheid van Bodde Translations wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Bodde Translations is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bodde Translations aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bodde Translations toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Bodde Translations is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs– of andersoortige stagnatie.
 1. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bodde Translations.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en Bodde Translations is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Bodde Translations, hetzij de vestigingsplaats van opdrachtgever.
 4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn